Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 Số 201-CV/ĐUK Về việc quán triệt và triển khai thực hiện Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm 6 12/12/2017
2 Số 40-KH/ĐUK Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng 2 08/12/2017
3 Số 200-CV/ĐUK Về việc sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020 07/12/2017
4 Số 196-CV/ĐUK Về việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá chất lượng TCCS đảng, đảng viên; công tác khen thưởng năm 2017 1 24/11/2017
5 Tài liệu gửi kèm Công văn Số 196-CV/ĐUK, ngày 24/11/2017 6 24/11/2017
6 Số 194-CV/ĐUK Về việc quán triệt thực hiện Kết luận số 18-KL/TW, ngày 11/10/2017 của Ban Bí thư Trung ương 5 11/11/2017
7 Số 193-CV/ĐUK Về việc triển khai thực hiện Hướng dẫn số 01-HD/TU, ngày 29/9/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 4 10/11/2017
8 Số 190-CV/ĐUK Về việc đăng ký học Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính năm 2018 2 26/10/2017
9 Số 188-CV/ĐUK Về việc báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TU, ngày 10/5/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 3 20/10/2017
10 Số 187-CV/ĐUK Về việc báo cáo thực hiện Thông báo kết luận kiểm tra tài chính đảng của UBKT Tỉnh ủy 3 16/10/2017
11 Tài liệu gửi kèm Công văn Số 187-CV/ĐUK, ngày 16/10/2017 16/10/2017
12 Số 186-CV/ĐUK Về việc phân bổ số lượng đại biểu dự Hội thi "Dân vận khéo" tỉnh Lai Châu lần thứ IV năm 2017 1 13/10/2017
13 Số 184-CV/ĐUK Về việc triển khai thực hiện Hướng dẫn số 02-HD/UBKTTW 1 03/10/2017
14 Số 183-CV/ĐUK Về việc xét khen thưởng đảng viên không theo định kỳ 27/09/2017
15 Số 179-CV/ĐUK Về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị 2 15/09/2017
CỔNG TTĐT ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Bà Triệu Thị Vân - Bí thư Đảng ủy khối
Tổ 12, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu

02313.876.616
Ghi rõ nguồn www.dukccq.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này