Trang chủ Trang Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh 3. Tin tức

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về chi bộ và đảng viên
(Ngày đăng :13/04/2016 9:01:44 SA)


(laichau.gov.vn)      Xin trân trọng giới thiệu tới bạn đọc một số tư liệu nói về quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong xây dựng chi bộ.

       1. “Chi bộ là nền móng của Đảng, chi bộ tốt thì mọi việc sẽ tốt”.

            (Hồ Chí Minh toàn tập, NXBCTQG, H.2002, tập 12, tr.120.)

  1.  “Tổ chức gốc rễ của Đảng là chi bộ. Chi bộ do chi uỷ lãnh đạo; các đảng viên chịu sự lãnh đạo của chi uỷ”.

(Hồ Chí Minh toàn tập, NXBCTQG, H.2002, tập 7, tr.240)

  1.  “Mỗi chi bộ ta phải là một hạt nhân vững chắc, lãnh đạo đồng bào thi đua yêu nước, cần kiệm xây dựng nước nhà. Mỗi cấp uỷ đảng phải là một động cơ mạnh mẽ thúc đẩy phong trào cách mạng sôi nổi tiến lên”.

            (Hồ Chí Minh toàn tập, NXBCTQG, H.2002, tập 10, tr.205).

  1.  “Đảng mạnh là do các chi bộ mạnh. Chi bộ mạnh là do các đảng viên hăng hái và gương mẫu”.

            (Hồ Chí Minh toàn tập, NXBCTQG, H.2002, tập 10, tr.270).

  1.  “Chi bộ tốt thì mọi việc đều tốt. Nhân dân ta rất tốt, nếu chi bộ khéo lãnh đạo và đảng viên hăng hái xung phong làm gương mẫu thì khó khăn gì cũng vượt qua, công việc gì cũng làm tốt”.

            (Hồ Chí Minh toàn tập, NXBCTQG, H.2002, tập 10, tr.532.)

  1.  “Tác dụng của chi bộ là cực kỳ quan trọng, vì nó là sợi dây chuyền để liên hệ Đảng với quần chúng. Nhiệm vụ của chi bộ là:

      - Luôn luôn tuyên truyền cho nhân dân và tổ chức nhân dân, để thực hiện khẩu hiệu và chính sách của Đảng.

      - Luôn luôn chú ý đến tư tưởng và nhu cầu của nhân dân và kịp thời báo cáo cho cấp trên biết rõ.

      - Luôn luôn quan tâm đến đời sống kinh tế, chính trị và văn hoá của nhân dân, đồng thời giáo dục nhân dân, tổ chức nhân dân để giải quyết các vấn đề cho nhân dân. Chỉ có làm đầy đủ những công việc ấy thì Đảng mới liên hệ chặt chẽ với quần chúng.

      - Chọn lọc đảng viên mới cũng là nhiệm vụ quan trọng. Chi bộ cần thường xuyên giáo dục quần chúng, bồi dưỡng những phần tử hăng hái, nâng cao trình độ giác ngộ của họ đến tiêu chuẩn đảng viên. Khi giới thiệu họ vào Đảng, thì phải hết sức cẩn thận.

      - Chi bộ phải hiểu rõ lý lịch, mặt mũi chính trị, trình độ giác ngộ, ưu điểm và khuyết điểm của mỗi đảng viên cũ. Phải đôn đốc họ học tập và tham gia mọi công tác của Đảng”.

            (Hồ Chí Minh toàn tập, NXBCTQG, H.2002, tập 7, tr.243.)

  1.  “Muốn thực hiện kế hoạch tốt phải chăm lo củng cố chi bộ. Thực tế cho thấy chỗ nào chi bộ tốt, công việc trôi chảy; chỗ nào chi bộ yếu, công việc xộc xệch. Chi bộ được củng cố phải biểu hiện trước hết ở chỗ đảng viên, đoàn viên thanh niên lao động ở hợp tác xã, xí nghiệp, cơ quan, công trường…phải gương mẫu”.

            (Hồ Chí Minh toàn tập, NXBCTQG, H.2002, tập 10, tr.266.)

  1.  “Mỗi đảng viên, mỗi chi bộ, mỗi cấp uỷ đảng phải luôn luôn tăng cường công tác tư tưởng của Đảng, nâng cao đạo đức cách mạng, bảo đảm chặt chẽ kỷ luật và tổ chức của Đảng”.

            (Hồ Chí Minh toàn tập, NXBCTQG, H.2002, tập 11, tr.301.)

  1.  “Chi bộ vững mạnh thì mọi chính sách của Đảng và Chính phủ nhất định thi hành được tốt. Muốn vững mạnh, thì tất cả đảng viên trong chi bộ phải thật thà đoàn kết nhất trí”.

            (Hồ Chí Minh toàn tập, NXBCTQG, H.2002, tập 8, tr317.)

      10. “Thế nào là chi bộ tốt…?

….Là chi bộ nào chấp hành tốt các chính sách của Đảng; đi đúng đường lối quần chúng;…không ngừng nâng cao mức sống của nhân dân, đảng viên gương mẫu và được nhân dân tin, dân phục, dân yêu”.

            (Hồ Chí Minh toàn tập, NXBCTQG, H.2002, tập 10, tr.277.)

      11. “Chi bộ là nền móng của Đảng, chi bộ tốt thì mọi việc sẽ tốt. Cho nên…phải quan tâm đến việc xây dựng chi bộ, phải làm cho chi bộ trở thành “bốn tốt”.

      …Muốn trở thành chi bộ “bốn tốt”, trước hết đảng viên phải gương mẫu, làm đúng chính sách, thật sự tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân, lắng nghe ý kiến của quần chúng thì mới được dân tin, dân phục, dân yêu. Như vậy công việc khó mấy cũng làm được”.

            (Hồ Chí Minh toàn tập, NXBCTQG, H.2002, tập 12, tr.210-211.)

      12. “Chi bộ là gốc rễ của Đảng ở trong quần chúng. Chi bộ tốt thì mọi chính sách của Đảng đều được thi hành tốt, mọi công việc đều tiến bộ không ngừng. Trái lại, nếu chi bộ kém thì công việc không trôi chảy”.

            (Hồ Chí Minh toàn tập, NXBCTQG, H.2002, tập 11, tr.161.)

      13. “Chi bộ kém là vì đảng viên và cán bộ không một lòng một dạ phục vụ nhân dân; không lãnh đạo nhân dân tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm. Một số đảng viên và cán bộ còn mang nặng những thói xấu như tham ô, ích kỷ…họ đã không làm kiểu mẫu tốt, mà lại nêu gương xấu”.

            (Hồ Chí Minh toàn tập, NXBCTQG, H.2002, tập 11, tr.171.)

      14. “Để tránh tình trạng có đảng viên kém, có chi bộ kém, từ nay các huyện uỷ, thành uỷ, tỉnh uỷ cần phải đi sâu đi sát đến các chi bộ, cần phải giúp đỡ các chi bộ một cách thiết thực và thường xuyên”.

            (Hồ Chí Minh toàn tập, NXBCTQG, H.2002, tập 12, tr.79.)

      15. “Mỗi chi bộ của Đảng phải là một hạt nhân lãnh đạo quần chúng ở cơ sở, đoàn kết chặt chẽ, liên kết mật thiết với quần chúng, phát huy được trí tuệ và lực lượng vĩ đại của quần chúng”.

            (Hồ Chí Minh toàn tập, NXBCTQG, H.2002 tập 11, tr.23.)

      16. “Đảng viên tốt thì chi bộ mới tốt. Muốn đảng viên tốt thì chi bộ phải thường xuyên giáo dục mỗi đồng chí. Nhiệm vụ của đảng viên là gì? Tư cách của đảng viên là thế nào? Đồng thời giúp đỡ đảng viên hằng ngày tự kiểm điểm mình”.

            (Hồ Chí Minh toàn tập, NXBCTQG, H.2002, tập 12, tr.80.)

      17.  “Cần phải ra sức củng cố các chi bộ, để tất cả các chi bộ trở nên thật sự là hạt nhân lãnh đạo của Đảng ở mọi bộ, mọi ngành, mọi nghề, mọi nơi”.

            (Hồ Chí Minh toàn tập, NXBCTQG, H.2002, Tập 10, tr.271.)

      18. “Chi bộ phải là động lực của mỗi cơ quan. Bởi vậy, nhiệm vụ của chi bộ là:

      - Làm sao cho toàn thể nhân viên đều cố gắng thực hiện đầy đủ chính sách của Đảng, của Chính phủ và hết lòng hết sức phụng sự nhân dân.

      - Làm sao cho mọi người thực hành cần, kiệm, liêm, chính.

      - Làm sao để tẩy trừ những bệnh quan liêu, hình thức, tham ô, lãng phí, a dua, dối trá, trái luật lệ của Chính phủ, trái kỷ luật lao động. Vạch rõ các khuyết điểm và đề ra cách sửa chữa, không để khuyết điểm nhỏ chồng chất thành khuyết điểm to”.

            (Hồ Chí Minh toàn tập, NXBCTQG, H.2002, tập 7, tr.268.)

      19.  “Phải thật sự mở rộng dân chủ trong cơ quan. Phải luôn luôn dùng cách thật thà tự phê bình và thẳng thắn phê bình, nhất là phê bình từ dưới lên. Phải kiên quyết chống cái thói “cả vú lấp miệng em”, ngăn cản quần chúng phê bình. Một đảng viên ở địa vị càng cao, thì càng phải giữ đúng kỷ luật của Đảng, càng phải làm gương dân chủ.

      Cần chú ý: Để làm những việc trên đây, chi bộ phải dùng cách chính trị, giáo dục, đề nghị, giải thích, khai hội bàn bạc với quần chúng…Chứ tuyệt đối không được lạm quyền, mệnh lệnh. Phải nhớ rằng: Chi bộ là một tổ chức lãnh đạo chính trị, chứ không phải là một tổ chức hành chính”.

            (Hồ Chí Minh toàn tập, NXBCTQG, H.2002, tập 7, tr.269.)

      20. “Thảo luận các văn kiện Đại hội Đảng là một dịp học tập tiến bộ. Mỗi đảng viên, mỗi chi bộ cần căn cứ vào những văn kiện đó, liên hệ với công tác thực tế của mình, để nâng cao tư tưởng, ý thức tổ chức kỷ luật, đồng thời đẩy mạnh công tác tiến bộ hơn nữa. Vì mỗi đảng viên tốt, mỗi chi bộ tốt là Đảng được mạnh thêm một phần; đảng viên kém, chi bộ kém là những khâu yếu của Đảng. Điều đó nói chung là đúng, nói riêng với các chi bộ ở các cơ quan chung quanh Trung ương càng đúng”.

            (Hồ Chí Minh toàn tập, NXBCTQG, H.2002, tập 10, tr.166.)

Tin liên quan

Ghi ở Hội thi tìm hiểu học tập và làm theo lời Bác(01/09/2016 1:45:47 CH)

BẾ MẠC GIẢI BÓNG ĐÁ 7 NGƯỜI ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH LẦN THỨ XII NĂM 2016(04/05/2016 10:22:04 SA)

“Lai Châu - Bản tình ca của những sắc màu”(28/04/2016 10:47:29 SA)

Tuần Du lịch - Văn hóa Lai Châu năm 2016 chính thức được tổ chức từ ngày 27/4 - 30/4/2016(14/04/2016 8:41:57 SA)

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về chi bộ và đảng viên(13/04/2016 9:01:27 SA)

Tin mới nhất

Ghi ở Hội thi tìm hiểu học tập và làm theo lời Bác(01/09/2016 1:45:47 CH)

BẾ MẠC GIẢI BÓNG ĐÁ 7 NGƯỜI ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH LẦN THỨ XII NĂM 2016(04/05/2016 10:22:04 SA)

“Lai Châu - Bản tình ca của những sắc màu”(28/04/2016 10:47:29 SA)

Tuần Du lịch - Văn hóa Lai Châu năm 2016 chính thức được tổ chức từ ngày 27/4 - 30/4/2016(14/04/2016 8:41:57 SA)

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về chi bộ và đảng viên(13/04/2016 9:01:27 SA)

CỔNG TTĐT ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Bà Triệu Thị Vân - Bí thư Đảng ủy khối
Tổ 12, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu

02313.876.616
Ghi rõ nguồn www.dukccq.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này